ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  0-2942-8380
โทรสาร  0-2942-8380 ต่อ 201, 202
ปัญหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด การประยุกต์อนุพันธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟของฟังก์ชัน ปัญหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด คณะผู้จัดทำ